4. Zpracování projektové dokumentace stavby

Jakou dokumentaci budete potřebovat? Jaké kroky při její přípravě musí projektant podniknout a jak dlouho to trvá? Pokud se chcete dozvědět více, čtěte dále.

projekt-stavby

Druhy projektové dokumentace

Stavební zákon předepisuje pro různé druhy staveb různě složitý typ dokumentace. Například pro stavbu garáže do 25 m2 postačí zjednodušená dokumentace pro tzv. územní souhlas, ale pro stavbu rodinného domu je již zapotřebí dokumentace, jejíž součásti jsou jednoznačně předepsány vyhláškou.

Projekty mají dále různé stupně, některé lze sloučit a vy ušetříte peníze. Uveďme si konkrétní příklad. Budeme uvažovat o tom, že se chystáte stavět rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2.

Standardní seznam stupňů dokumentace by vypadal takto:

  • studie stavby – jde o základní návrh stavby, který řeší její dispoziční a hmotové uspořádání
  • dokumentace pro územní souhlas – dokumentace, která řeší umístění stavby na pozemek a její vazby na okolí, včetně napojení na inženýrské sítě
  • dokumentace pro ohlášení stavby – dokumentace, která již podrobněji řeší stavbu samotnou, tak, aby odpovídala požadavkům zákonů, vyhlášek a norem
  • dokumentace pro provedení stavby – dokumentace, která kromě výše uvedeného obsahuje detaily pro provádění stavby, tj podrobná specifikace použitých prvků a materiálů
  • dokumentace pro zadání stavby dodavateli – dokumentace obsahující dodatečné informace pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Součástí je rozpočet stavby a výkaz výměr.

Zhotovení všech těchto stupňů dokumentace pro relativně jednoduchou stavbu rodinného domu by zabralo množství času a pro stavebníka by to znamenalo nemalé finanční náklady. Proto po dohodě se zákazníkem často navrhujeme zvolení následujícího postupu:

  • studie stavby – zjednodušená verze, kterou pro investora zhotovíme na základě jeho požadavků ještě před uzavřením zakázky zdarma
  • dokumentace pro sloučené řízení o vydání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby – pouze jedna projektová dokumentace, která je vypracována v rozsahu pro ohlášení stavby. Kromě toho obsahuje takové technické detaily řešení, že většina stavebníků je schopna ji použít jako realizační dokumentaci při výstavbě svépomocí.

Takové řešení značně šetří váš čas i náklady. Je nutné ovšem poznamenat, že v případě větších staveb a zvláště staveb, které jsou zhotovovány stavební společností, se vyplatí stavebníkovi vypracování podrobnější dokumentace pro provedení stavby spolu s rozpočtem, protože se tak předchází situaci, kdy stavební firma požaduje zaplatit vícepráce, se kterými při vytváření nabídky vzhledem k jednoduchosti projektu nepočítala.

Tvorba projektové dokumentace

Projekty musí být zpracovány v souladu se zákony a vyhláškami. Pro stavby, které jsou projednávány dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., je závazná vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta jednoznačně určuje, které výkresy musí projekt obsahovat a jaké údaje musí být patrné z textové části. Podle této vyhlášky musí každá projektová kancelář postupovat při tvorbě dokumentace.

Výsledek

Výsledkem této etapy je několik paré (kopií) projektové dokumentace, zpravidla v počtu pěti. Tyto kopie jsou použity dále v procesu schvalování jednotlivými úřady, včetně toho posledního – stavebního úřadu.

Pokračujte další částí: Vyjádření a stanoviska DOSS