5. Vyjádření a stanoviska DOSS

Zpracování projektové dokumentace již od začátku zahrnuje jednání s úřady a zjišťování dalších podkladů. Níže naleznete bližší informace o této části práce.

urady

Zajišťování podkladů

Pro zahájení prací na projektu stavby je zapotřebí několik druhů podkladů, aby dokumentace vycházela z reálného stavu území. Zpravidla se jedná o následující kroky:

 • zjištění tras vedení jednotlivých inženýrských sítí a možnosti napojení na ně – jde o sítě vodovou, kanalizace, elektřiny, plynu a sdělovacích kabelů
 • geodetický průzkum pozemku – jedná se o zaměření polohopisu a výškopisu pomocí přístrojů k tomu určených. Naše kancelář má k dispozici vybavení (nivelační přístroj, teodolit a laserový dálkoměr), které nám umožňuje přesné zaměření pozemku
 • geologický, případně hydrogeologický průzkum – je nutný pro zjištění základových poměrů. Ve spolupráci se stavebníkem ho lze zajistit zpravidla kopanou sondou do požadované hloubky. U složitějších staveb a u staveb s potřebou hydrogeologického průzkumu je zapotřebí jej objednat
 • průzkum radonového indexu pozemku – je zapotřebí jej objednat u každé stavby pro bydlení. Na základě výsledků jsou potom v projektové dokumentaci navržena adekvátní opatření

Stanoviska DOSS

Projektová dokumentace je již při svém zpracovávání konzultována s některými úřady. Na další úřady může být zaslána až po svém dokončení jako kompletní. Zpravidla se jedná o následující úřady, rozsah se mění v závislosti na podmínkách v území:

Nejčastější dotčené orgány státní správy:

 • ochrana přírody a krajiny – například chráněné krajinné oblasti
 • ochrana vod, ovzduší, zemědělského půdního fondu, lesa – odbor životního prostředí a správci vodních toků
 • odpadové hospodářství – vždy se řeší nakládání s odpady
 • památková péče – například pokud je stavba v památkově chráněné zóně
 • doprava na pozemních komunikacích – ochranná pásma a zřizování vjezdů na pozemek
 • doprava drážní, letecká a vodní – většinou ochranná pásma
 • požární ochrana – hasičský záchranný sbor

Nejčastější správci infrastruktury:

 • elektrická energie
 • plyn
 • voda
 • kanalizace
 • elektronické komunikace
 • doprava

Vlastníci sousedních pozemků:

 • vlastníci pozemků, které sousedí se stavbou
 • vlastníci pozemků, které jsou dotčené připojením stavby na infrastrukturu – inženýrské sítě a komunikace

Pro všechny úřady musí projektant připravit podklady na posouzení a vyplnit formuláře žádostí. Vydávání některých stanovisek na sebe navazuje – například žádost na odbor životního prostředí lze zaslat až spolu se stanoviskem správce povodí. Jedná se o administrativní práci, která zabere nějaký čas a jejím výsledkem jsou shromážděné podklady pro vydání souhlasu s ohlášenou stavbou.

Výsledek

Výsledkem této etapy je kompletní dokumentace s potřebnými stanovisky DOSS. K té je doplněna žádost o souhlas s ohlášenou stavbou (nebo o stavební povolení) a vše je odevzdáno na příslušný stavební úřad. Ten vydá ve lhůtě do 30 dnů rozhodnutí. Vy obdržíte dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, oznámení či rozhodnutí o povolení stavby, případně štítek s nápisem stavba povolena (záleží na režimu, ve kterém je stavba projednávána).

Můžete začít stavět. O některých našich službách týkající se vlastní realizace stavby se dozvíte dále.

Pokračujte další částí: Spolupráce při realizaci stavby